1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Su Ürünleri Kanunu değişiyor
Su Ürünleri Kanunu değişiyor

Su Ürünleri Kanunu değişiyor

Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Su Ürünleri Kanunu'nda yer alan idari yaptırımların uygulanma usul ve esasları yeniden düzenleniyor.

A+A-

Meclis Başkanlığına sunulan teklife göre idari para cezaları, mahallin en büyük mülki amiri ile Sahil Güvenlik Komutanlığının yetki ve sorumluluk alanlarında Sahil Güvenlik Komutanlığınca görevlendirilen personel tarafından uygulanacak. Vali, mülkiyetin kamuya geçirilmesi yetkisini ildeki mülki idare amirlerinden birine veya Tarım ve Orman Bakanlığı il müdürüne devredebilecek.

Cezaların verilme usulleri, makbuzların şekli, dağıtımı ve kontrolüne ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenecek. İdari yaptırımlara karşı tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içerisinde yetkili idare mahkemesinde dava açılabilecek. Verilen idari para cezaları tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenecek.

Teklifle, Tarım ve Orman Bakanlığı, su ürünleri avcılık ve yetiştiricilik verilerini elde etmek, faaliyetlerini izlemek ve kural ihlallerini tespit etmek amacıyla her türlü teknik alet ve sistemlerden yararlanabilecek. Bakanlık, uzaktan algılama sistemlerini kurma, kurdurma ve işletebilme yetkisine sahip olacak. Bakanlık, bu konularda, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapabilecek.

Su ürünleri avcılık ve yetiştiricilik verilerinin elde edilmesi ve izlenmesi amacıyla gemilerde ve yetiştiricilik tesislerinde bulundurulması istenen sistem ve cihazların Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen özelliklere uygun ve işler durumda olması zorunlu olacak.

Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen sürede bu zorunluluklara uymayanların aykırılık giderilinceye kadar faaliyette bulunmasına izin verilmeyecek. Bulundurulması istenen sistem ve cihazların hangi balıkçı gemileri ve yetiştiricilik tesisi tarafından kullanılacağına ve bu maddenin uygulanmasına ve istisnalara ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenecek.

Balıkçı gemilerinin büyüklük ve yaptıkları faaliyete göre, avladıkları su ürünlerini Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen karaya çıkış noktalarından boşaltması, avcılık veya yetiştiricilik yoluyla elde edilen su ürünlerinin nakillerinde Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen belgelerin bulunması ve bu belgelerin istenildiği şekilde gönderilmesi zorunlu olacak.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslarla, zorunluluktan muaf tutulacaklar ile istisna sağlanacak faaliyet ve durumlara ilişkin hususlar Tarım ve Orman Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.

Deniz ve iç sularda izinsiz balıklandırma yasaklanıyor

Kanun teklifiyle Tarım ve Orman Bakanlığından izin alınmadan deniz ve iç sularda balıklandırma yapılması veya bu kaynaklara diğer su ürünlerinin bırakılması yasaklanıyor. Uygulamaya ilişkin usul ve esasların belirlenmesi Tarım ve Orman Bakanlığına bırakılıyor.

Başka ülkelerin karasularında, münhasır ekonomik bölgelerinde veya uluslararası sularda ticari su ürünleri avcılığı yapacak gemilerin sahip veya donatanlarının Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen şartlara uyması zorunlu olacak.

Teklifle, Devlet İhale Kanunu'nda da değişiklik yapılarak Su Ürünleri Kanunu'na uyumlu hale getiriliyor. Buna göre, Hazinenin veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerdeki baraj, dalyan, voli yerleri, göller, havuzlar, nehirler ve nehir ağızlarındaki av yerleri ile deniz ve iç sularda belirlenmiş yerlerdeki su ürünlerinin üretim hakkının kiraya verilmesi yetkisi il özel idarelerinden alınarak Tarım ve Orman Bakanlığına bırakılıyor.

50 bin lira idari para cezası

İç sular, Karadeniz, Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında, gemilerdeki faaliyetlerin yürütülmesinde gerekli olan aydınlatma hariç, avlanma amaçlı ışık kullanan gemiler için sahip veya donatanlarına 50 bin lira idari para cezası verilecek.

İç sular, Karadeniz, Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında, gemilerdeki faaliyetlerin yürütülmesinde gerekli olan aydınlatma hariç, avlanma amaçlı ışık kullanan gemiler için sahip veya donatanlarına 50 bin lira idari para cezası verilecek.

Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilen, muhafazası mümkün su ürünleri ile istihsal vasıtaları, mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı kesinleştikten sonra; su ürünleri satılarak bedeli genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Hazine veznesine yatırılacak. İstihsal vasıtaları ise kamu kurum ve kuruluşlarına veya bilimsel kuruluşlara bağışlanabilecek, bağışlanamayanlar imha edilecek. Yasak olan eşyadan satışı mahzurlu görülenlerin imhasına ve imha şekline ilişkin hususlar yönetmelikle düzenlenecek.

Bu kanun ve çıkarılan yönetmeliklerdeki yasak, sınırlama ve yükümlülüklere aykırı hareket edenlere para cezaları verilecek. Buna göre, ruhsat tezkeresi almadan ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapan kişilere bin liradan 5 bin liraya kadar, gemiler ve diğer su vasıtaları için sahip veya donatanlarına 5 bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. Amatör avcılıkla ilgili usul ve esaslara aykırı hareket eden kişilere 250 liradan 500 liraya, amatör avcılıkta kullanılan gemiler için sahip veya donatanlarına 500 liradan 5 bin liraya kadar, ticari avcılıkla ilgili usul ve esaslara aykırı hareket edenlere 5 bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

İzin ve ruhsat tezkeresini, talep halinde yetkililere göstermeyen ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapan kişilere ve gemiler için sahip veya donatanlarına bin lira idari para cezası verilecek.

Ruhsat tezkeresi veya izin almadan elde edilen su ürünlerine el konularak, mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilecek. Ruhsat tezkeresini almadan gırgır ağları veya orta su trolü ya da dip trolü, algama gibi dip sürütme av araçları kullanılarak ya da dalarak ticari avcılık yapılması halinde istihsal vasıtalarına, diğer av vasıtaları ile avcılık yapılması halinde ise ilk tespitte gemi hariç istihsal vasıtalarına, kabahatin tekrarı halinde ise istihsal vasıtalarına el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilecek.

Su ürünleri üreme ve istihsal yerlerinin doldurulması, kurutulması, kısmen veya tamamen şeklinin değiştirilmesi veya buralardan kum, çakıl, taş çıkarılması, taş, toprak, moloz ve benzeri maddelerin dökülmesi gibi üreme ve istihsale olumsuz tesir edebilecek teşebbüsleri, ilgili mercilerden izin almaksızın yapanlara, fiilin iç sularda gerçekleşmesi halinde 10 bin lira, denizlerde gerçekleşmesi halinde ise 20 bin lira idari para cezası verilecek. Çıkarılan kum, çakıl, taş ve benzeri maddelere el konularak, mülkiyetin kamuya geçirilmesi ile ilmi ve teknik bakımlardan istihsal yerlerinin eski şekline döndürülmesinin mümkün olduğu durumlarda, masrafları yapanlara ait olmak üzere eski şekline döndürülmesine mülki amir tarafından karar verilecek.

Baraj göllerine veya ihdas olunacak diğer suni göllere su verilmeden önce su ürünleri bakımından alınması gereken tedbirlerin tespiti için Tarım ve Orman Bakanlığına başvurulacak. Bakanlıkça belirlenen tedbirleri almayanlara 5 bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığından izin alınmadan kurulan su ürünleri yetiştiricilik tesislerinin sahiplerine 10 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. Tesisin yönetmelikte belirtilen şartlara uygun hale getirilmesi için 90 gün süre tanınacak. Bu süre sonunda aykırılığın devam etmesi durumunda ilk verilen idari para cezası iki katı olarak uygulanacak. Aykırılığın giderilmesi ya da tesisin faaliyetine son verilmesi için 30 gün daha süre verilecek. Bu süre sonunda aykırılığın devam ediyor olması durumunda idari para cezası, ilk verilen cezanın üç katı olarak uygulanacak ve tesisin, mülki amir tarafından kapatılmasına karar verilecek. Bakanlığın yönetmelikle belirlediği usul ve esaslara uymayanlar hakkında 5 bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Türk vatandaşı olmayan avcıya 20 bin lira ceza

Bomba, torpil, dinamit, kapsül ve benzeri patlayıcı maddeler, öldürücü veya uyuşturucu maddeler, sönmemiş kireç, elektroşok ve hava tazyiki ile su ürünleri avlayanlara 10 bin lira idari para cezası verilecek, istihsal edilen su ürünleri ile aykırılığa neden olan eşya, alet, edevat, teçhizata el konulacak.

Su ürünleri veya bunları istihlak edenlerin veya kullananların sağlığına veyahut istihsal vasıtalarına malzeme, teçhizat, alet ve edevata zarar veren maddelerin iç sulara ve denizlerdeki istihsal yerlerine veya civarlarına dökülmesi veya döküleceği şekilde tesisat yapılması yasağına aykırı hareket edenlere 5 bin lira para cezası verilecek. Kabahat, fabrika, imalathane ve atölye gibi tesis sahipleri ve bunların sorumlu kıldığı kişiler tarafından işlendiği takdirde, 5 bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Tespit edilen aykırılığın belirlenen sürede giderilmemesi halinde faaliyetlerinin durdurulmasına ve masrafları kendilerine ait olmak üzere tesislerinin zarar vermeyecek hale getirilmesine, kontrolü yapan kurum tarafından karar verilecek. Aykırılığın kalktığının tespit edilmesi durumunda bu tesislerin yeniden faaliyetine, kontrolü yapan kurum tarafından izin verilecek.

Yabancı turistler ile etüt ve araştırma işlerinde çalışacak yabancılar dışında su ürünleri avcılığı yapan Türk vatandaşı olmayan kişilere 20 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının müsaadesi alınmadan akarsularda su ürünlerinin geçmesine veya yetişmesine engel olacak şekilde ağlar kuran, bent, çit ve benzeri engeller yapanlara bin 700 lira idari para cezası verilecek.

Akarsular üzerinde kurulmuş ve kurulacak olan baraj ve regülatör gibi tesislerde su ürünlerinin geçmesine mahsus balık geçidi veya asansör yapmayanlara veya istenen tedbirleri almayanlara, kontrolü yapan kurumca, aykırılığın giderilmesi için su yapısının niteliği dikkate alınarak 18 ayı geçmemek üzere yeterli süre tanınacak. Bu süre zarfında aykırılığın giderilmemesi halinde, 100 bin liradan 200 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. Müteakip kontrollerde de aynı yöntem uygulanacak ve aykırılığın giderilmediğinin tespiti halinde, bir önce uygulanan idari para cezasının iki katı uygulanacak. Balık geçidi veya diğer göç yapıları ya da tanklarla taşıma sistemi bulunduğu halde bunları çalışır vaziyette tutmayanlara, taşıma yapmayanlara ile Tarım ve Orman Bakanlığınca öngörülen tedbirleri yerine getirmeyenlere, 50 bin liralık ceza uygulanacak.

Ticari amaçla yapılan avcılık faaliyetlerine yönelik olarak yönetmelikle getirilen hükümlere aykırı hareket edenlere bin 700 lira ve kullanılan gemiler için sahip veya donatanlarına 2 bin 500 yüz lira idari para cezası verilecek, istihsal olunan su ürünlerine el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilecek. Aykırılığın gırgır ağları ile avlanan balıkçı gemileri kullanılarak yapılması halinde, bu gemiler için sahip veya donatanlarına ceza üç katı uygulanacak. Kabahatin işlenmesinde kullanılan gemiler ile gerçek veya tüzel kişilerin ruhsat tezkereleri, kabahatin ilk defa işlenmesi halinde bir ay, ikinci defa işlenmesi halinde üç ay süre ile geri alınacak, tekrarlanması halinde iptal edilecek ve gemi hariç istihsal vasıtalarına el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilecek. Aykırılığın bu kanuna istinaden bölgeler, mevsimler ve zamanlar veya istihsal vasıtalarının haiz olmaları gereken asgari vasıf ve şartlar ile bunların kullanma usul ve esasları bakımından yapılan düzenlemelere uyulmayarak işlenmesi halinde, gemiler haricindeki istihsal vasıtalarına da el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararlaştırılacak.

Avlanma amaçlı ışık kullanmanın cezası 50 bin lira

İç sular, Karadeniz, Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında, gemilerdeki faaliyetlerin yürütülmesinde gerekli olan aydınlatma hariç, avlanma amaçlı ışık kullanan gemiler için sahip veya donatanlarına 50 bin lira idari para cezası verilecek, istihsal edilen su ürünlerine ve gemi hariç, av gemisine bağlı olup olmadığına bakılmaksızın avcılık amacıyla ışık sağlayan her türlü su vasıtalarına ve edevatına el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararlaştırılacak. Kabahatin işlenmesinde kullanılan gemiler ile gerçek veya tüzel kişilerin ruhsat tezkereleri, kabahatin ilk defa işlenmesi halinde bir ay, ikinci defa işlenmesi halinde üç ay süre ile geri alınacak, tekrarlanması halinde iptal edilecek ve gemi hariç istihsal vasıtalarına el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilecek.

Amatör amaçla yapılacak avcılık faaliyetlerine yönelik olarak yönetmelikle getirilen hükümlere aykırı hareket edenlere 500 lira, kullanılan gemiler için sahip veya donatanlarına 750 lira idari para cezası uygulanacak, istihsal olunan su ürünlerine ve gemi hariç kullanımı yasak istihsal vasıtalarına el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilecek. Aynı kabahatin tekrarı halinde istihsal olunan su ürünlerine ve gemi hariç istihsal vasıtalarına el konularak mülkiyeti kamuya geçirilecek.

İç sular, Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında trol ile su ürünleri istihsalinde bulunanlara 10 bin lira, kullanılan gemiler için sahip veya donatanlarına 20 bin lira idari para cezası verilecek. istihsal olunan su ürünleri ile istihsal vasıtalarına el konularak mülkiyeti kamuya geçirilecek. Fiilin iki yıl içinde tekrarı halinde kullanılan gemilerin sahip veya donatanlarına bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 500 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası verilecek ve istihsal olunan su ürünleri ile istihsal vasıtalarına el konularak müsaderesine hükmolunacak.

Dip trolüne ilişkin yasak, sınırlama ve yükümlülüklere aykırı hareket edenlere ve kullanılan gemiler için sahip veya donatanlarına 7 bin lira idari para cezası verilecek.

Yasak bölgelerde veya yasak zaman ve mevsimlerde dip trol ağları denizde veya toplanıp bordaya alınmış durumda tespit edilenler, göz açıklıkları tayin olunan asgari ölçülerden küçük dip trolü ağlarını her ne suretle olursa olsun gemilerinde bulunduranlar ile orta su trolünü veya kombine trolünü dip trolü olarak kullananlar hakkında ceza uygulanacak.

Zamanlar, mevsimler, cins, nevi, çeşit, irilik, ağırlık, büyüklük itibarıyla istihsali yasak olan su ürünlerinin, yasağın devam ettiği müddet zarfında her ne suretle olursa olsun satışı, nakli, imalatla kullanılması yasak edilen su ürünlerini nakledenlere, satanlara 500 bin lira, bunları imalatta kullananlara, işleyenlere, muhafaza edenlere ve ihraç edenlere 10 bin lira idari para cezası verilecek.

Kaynakların korunması amacıyla, su ürünlerinin yurt dışına çıkarılması ve canlı olarak yurt içine sokulmasına aykırı hareket edenlere 5 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Ayrıca söz konusu su ürünleri, istihsal ve nakil vasıtalarına el konularak mülkiyeti kamuya geçirilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, su ürünleri müstahsilleri, su ürünleri tacirleri, sanayici ve esnafından istenilen bilgileri ve belgeleri ilgililere zamanında ve doğru olarak vermeyenlere, 700 lira, yasak vasıta ve usullerle yapılan ilmi ve teknik etüt ve araştırmalardan elde edilen su mahsullerini satanlara 850 lira idari para cezası uygulanacak.

Fahri su ürünleri görevlilerinden, görevini kötüye kullandığı tespit edilenlere 10 bin lira idari para cezası kesilecek, bunların belgeleri tekrar verilmemek üzere iptal edilecek.

Bakanlığın belirlediği sistem ve cihazların bulunmadığı gemiler için sahip veya donatanlarına bin liradan 5 bin liraya kadar, yetiştiricilik tesisleri sahiplerine ise 5 bin liradan 25 bin liraya kadar, avladıkları ürünleri bakanlıkça belirlenen karaya çıkış noktalarından boşaltmayan gemiler için sahip veya donatanlarına bin liradan 5 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.

Deniz ve iç sularda balıklandırma yapan veya bu kaynaklara diğer su ürünlerini bırakan gerçek kişilere 10 bin lira, tüzel kişilere 20 bin lira para cezası uygulanacak.

Başka ülkelerin kara sularında, münhasır ekonomik bölgelerinde veya uluslararası sularda ticari su ürünleri avcılığı yapan gemilerden bakanlıkça ruhsatlandırılmış olanlar için sahip veya donatanlarına 10 bin liradan 30 bin liraya kadar, ruhsat tezkeresine sahip olmayan gemiler için ise sahip veya donatanlarına 20 bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. Söz konusu idari para cezaları, tam boyu 12 metre dahil 22 metreye kadar olan gemiler için 2 katı, 22 metre ve daha uzun gemiler için 3 katı olarak uygulanacak. Ruhsat tezkerelerine geçici süre ile el konulan balıkçı gemilerinin bu süre içerisinde avcılık yapmaları halinde, bu gemilere avlanma araçları ve donanımlarıyla birlikte el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilecek.

Teklife göre, ticari amaçlı su ürünleri avcılık faaliyetinde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin yanı sıra ticari amaçlı su ürünleri avcılık ya da yetiştiricilik faaliyetinde kullanılacak gemiler ve diğer su vasıtaları için de Tarım ve Orman Bakanlığından ruhsat tezkeresi veya izin alınması zorunlu olacak.

Hazine'nin veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan deniz ve iç sularda veya bu yerlerden su alınarak karada yapılacak su ürünleri üretim tesislerinde veya bu alanları ıslah etmek suretiyle projeye dayalı olarak yapılacak su ürünleri yetiştiriciliği yatırımlarında, ihtiyaç duyulan su ve su alanları ile deniz, dalyan ve iç sulardaki su ürünleri istihsal hakkının kira yöntem ve teknik şartları, süreleri ve yıllık bedelleri, üretim yerlerinin özellikleri dikkate alınarak Tarım ve Orman Bakanlığınca tespit edilecek.

Bu yerler gerçek veya tüzel kişilere, gelirleri il özel idarelerine, il özel idareleri kaldırılan illerde ise genel bütçeye ait olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığınca kiraya verilebilecek.

Bu yerlerden Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen alanlarda avcılık yoluyla istihsal hakkı, başkalarına devredilmemesi şartıyla, öncelikle istihsalin yapılacağı yerde kurulan, üyeleri beş yıldan az olmamak üzere üretim bölgesinde ikamet eden, münhasıran su ürünleri istihsali veya pazarlaması ile iştigal eden su ürünleri kooperatiflerine veya birliklerine, bunların kiralamaması halinde ise gerçek veya tüzel kişilere Tarım ve Orman Bakanlığınca kiralanabilecek.

Projeli olarak yapılacak yatırımlarda ihtiyaç duyulacak karasal alanların kiralama işlemleri bu madde hükümleri çerçevesinde; taşınmazın tescilli olması durumunda maliki kuruluş tarafından, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlardan olması durumunda ise Milli Emlak Genel Müdürlüğü birimlerince yapılacak.

Deniz ve iç sularda veya bu yerlerden su alınarak karada su ürünleri yetiştiricilik bölgeleri belirlenirken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının uygun görüşü alınacak, 60 gün içerisinde cevap verilmemesi halinde uygun görüş verilmiş sayılacak.

Yunus türlerini koruyan Bern Sözleşmesine uyum

Teklifle, istihsal hakkı kiraya verilen alanlarda yapılacak ticari, amatör, rekreasyonel amaçlı avcılık ve yetiştiricilik faaliyetleri ile istihsal hakkı kiraya verilen türler ile ilgili usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.

Balıkçı barınakları ile ilgili iş ve işlemlerde olduğu gibi balıkçı barınaklarının, daha etkin, verimli ve amacına uygun olarak kullanımının sağlanması bakımından kiralamalara yönelik çalışmalar da Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülecek.

Düzenlemeyle yunus türlerini koruma altına alan ve Türkiye'nin taraf olduğu Bern Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak "Yunus balığı avcılarına gerekli tüfek ve fişekleri kooperatifler eliyle meccanen vermeye ilgili Bakanlık yetkilidir." ibaresi Kanundan çıkarılıyor.

Akarsular üzerinde kurulmuş veya kurulacak baraj ve regülatör gibi su yapılarında su ürünlerinin geçmesine mahsus balık geçidi yapılması ve işler durumda bulundurulması zorunlu olacak.

Ancak yüksekliği 20 metreden fazla olan su yapılarında, masrafları müteşebbisçe karşılanmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılacak veya yaptırılacak bilimsel araştırma ve inceleme sonucu balık geçitlerinin işlevsiz olacağının anlaşılması halinde balık geçidi dışında farklı göç yapıları, tanklarla taşıma, yapay ortamda üretilip kaynağa bırakma gibi tedbirler alınabilecek. Bu madde kapsamındaki balık geçidi, balık asansörü ve diğer yapılara ilişkin projenin onayı, kontrollüğü ve kabulü inşaat tekniği açısından Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak veya yaptırılacak.

Fahri su ürünleri görevlisi

Teklife göre, bomba, torpil, dinamit, kapsül ve benzeri patlayıcı maddeler öldürücü veya uyuşturucu maddeler, sönmemiş kireç ve bakanlığın müsaadesi alınmaksızın elektrik cereyanı, elektroşok ve hava tazyiki ile elde edilen su ürünleri ve İçsular, Marmara Denizi, İstanbul ile Çanakkale boğazlarında her çeşit trolle istihsal edilen su ürünlerine el konulup mülkiyeti kamuya geçirilecek, bunların imhası veya satışı mümkün olacak.

Kaynakların korunması amacıyla su ürünlerinin yurt dışına çıkarılması ve canlı olarak yurt içine sokulması izne tabi olacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve iç suların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük ve orman muhafaza teşkilatları mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtarı ve ihtiyar heyeti üyeleri Kanun kapsamına giren kabahatler ve suçlar hakkında zabıt varakası tutmak, kabahatin ve suçun işlenmesinde kullanılan istihsal vasıtalarına ve elde edilen su ürünlerine el koymak ve idari para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkili olacak.

Su ürünleri kontrol görevlilerine yardımcı olmak üzere kanun kapsamındaki düzenlemelere aykırı hareket edenler hakkında işlem yapılması amacıyla tutanak tutmak ve bunları en yakın Tarım ve Orman il veya ilçe müdürlüklerine iletmek üzere Bakanlıkça fahri su ürünleri görevlisi görevlendirilebilecek. Bu hizmet gönüllülük esaslı ve ücretsiz olacak. Fahri su ürünleri görevlisi olarak kimlerin eğitime kabul edileceği, bunların yetki ve sorumlulukları ile diğer usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenecek.

"Satış bedeli genel bütçeye gelir kaydedilecek"

Teklifle, el konulan canlı olmayan su ürünlerinden insan tüketiminde veya sanayide kullanılması mümkün, ancak muhafaza edilmesi mümkün olmayanlar, el koyma işlemini gerçekleştiren görevlilerin ihtiyaç duyması halinde en yakın Bakanlık laboratuvarında veya kamu kuruluşlarında görevli veteriner hekim, Hükümet, belediye veya sağlık merkezi tabiplerinden birine muayene ettirilecek.

Tüketiminde veya kullanılmasında sakınca görülmeyenler, Tarım ve Orman Bakanlığı veya Milli Emlak Genel Müdürlüğü birimleri tarafından bu birimlerin bulunmadığı yerlerde ise belediye veya ihtiyar heyeti tarafından en yakın satış yerinde açık artırma usulüyle satılacak.

Satışa sunulan su ürünlerinden asgari avlanılabilir ağırlıktan ve boy uzunluğundan küçük olanlar ile av yasağı döneminde avlanmış olanlar perakende değil, yem sanayi hammaddesi olarak satışa sunulacak. Avlanması tamamen yasak olan türler ise kamu kurum ve kuruluşlarına, bilimsel kuruluşlara ya da sosyal yardım kuruluşlarına bağışlanabilecek.

Satışa ait bir zabıt tutanağı düzenlenerek satış bedeli mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı kesinleşinceye kadar Hazine veznesine emaneten yatırılacak. Mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı kesinleşenlerin satış bedeli genel bütçeye gelir kaydedilecek.

Satılamayan veya muhammen bedel üzerinden alıcı bulamayanlardan insan tüketiminde kullanılması mümkün olanlar Bakanlıkça belirlenen kamu kurum kuruluşları veya sosyal yardım kurumlarına bağışlanabilecek.

El konulan istihsal vasıtalarından sahipleri belli olanlar, mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı kesinleşinceye kadar Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen alanlarda yedieminde tutulacak.

Mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararlarını vali verecek

Sahiplenilmeyen veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı kesinleşen istihsal vasıtaları satılamayacak, kamu kurum ve kuruluşlarına veya bilimsel kuruluşlara bağışlanabilecek.

Bağışlanamayan su ürünleri veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı kesinleşen bağışlanamayan istihsal vasıtaları imha edilecek. İnsan tüketiminde kullanılması sakıncalı görülen, sanayide hammadde olarak kullanılması mümkün olmayan veya kullanılması mümkün olmakla birlikte satılamayan su ürünleri hakkında da aynı işlem uygulanacak.

Fiili imkansızlıklar nedeniyle el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi mümkün olmayan istihsal vasıtaları ve ürünlerin kaim değerinin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine de karar verilebilecek.

Su Ürünleri Kanununa aykırı fiiller sonucunda istihsal vasıtaları, su ürünleri ve diğer su vasıtalarına uygulanan el koyma, yediemin, bekletme, muhafaza, imha, sökme, nakliye ve diğer işlemlere ait masraflar aykırılığı işleyenden, gemi sahibi veya donatandan tahsil edilecek. Kanunda yer alan mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararları vali tarafından verilecek.

Vira Haber

Bu haber toplam 5270 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.