1. HABERLER

  2. EĞİTİM

  3. EKOL DENİZCİLİK

  4. En iyi gemi adamı kursu ve Gemi adamı nedir? Gemi adamı maaşları
En iyi gemi adamı kursu ve Gemi adamı nedir? Gemi adamı maaşları

En iyi gemi adamı kursu ve Gemi adamı nedir? Gemi adamı maaşları

Nasıl gemi adamı olunur? Gemi adamı kursları ve gemi adamı iş ilanları, Gemi adamı maaşı ne kadar? Gemiadamı cüzdanı nasıl alınır? Gemi adamı sınav soruları? Gemi adamı olmak, gemide çalışmak. Tüm bu soruların yanıtı Vira Haber'de.

A+A-

Gemi adamı kursu, gemi adamı kursları, gemi adamı maaşları, gemi adamı cüzdanı nereden alınır, gemi adamı iş ilanları, gemi iş ilanları, gemi adamı cüzdanı fiyatları, gemi adamı kursu meb, gemi adamı belgesi fiyatları 2017, gemi adamı cüzdanı ücreti 2017. İstanbul gemi adamı kursları, izmir gemi adamı kursları, antalya gemi adamı kursları, izmit gemi adamı kursları, çanakkale gemi adamı kursları, gemi adamı kursu veren yerler, gemi adamı cüzdanı veren yerler, meb gemi adamı ve gemi adamı mezunları hakkında tüm soruların yanıtları Vira Haber'de.

Gemiadamı bir gemide görev yapan tüm zabit, yardımcı zabit, stajyer, tayfa ve yardımcı hizmet personeline denir.

Her gemi adamının görevi gereği sahip olduğu resmi unvana yeterlilik denir. Her geminin bayrağına, sınıfına ve büyüklüğüne göre belirli sayıda yeterlilikte personel ile donatılması zorunludur.

gemiadami.jpg

İlk kez gemiadamı olacaklar ne yapmalı?

İlk kez gemiadamı olmak için başvuran gemiadamı adaylarının, periyodik muayenesini zamanında yaptırmayan gemiadamlarının ve sıralı üç periyodik muayenesini yaptırarak periyodik muayene sınırını tamamlamış gemiadamlarının genel muayene için; sağlık kurulu bulunan yetkilendirilmiş sağlık kuruluşuna şahsen başvurmaları gerekir. Gemiadamlarının, yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarında bu Yönerge hükümlerine göre teşekkül eden sağlık kurulu kontrolünden geçirilerek verilecek olan "Gemiadamı Olur Sağlık Raporu" gereğince yetkili merkezden "Gemi adamları Sağlık Yoklama Belgesi" almaları zorunludur.

Kimlerin Gemiadamı Sağlık Raporu Alması Gerekir?

İlk kez gemiadamı olmak için başvuran gemiadamı adaylarının, periyodik muayenesini zamanında yaptırmayan gemiadamlarının ve sıralı üç periyodik muayenesini yaptırarak periyodik muayene sınırını tamamlamış gemiadamlarının genel muayene için; sağlık kurulu bulunan yetkilendirilmiş sağlık kuruluşuna şahsen başvurmaları gerekir. Gemiadamlarının, yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarında bu Yönerge hükümlerine göre teşekkül eden sağlık kurulu kontrolünden geçirilerek verilecek olan "Gemiadamı Olur Sağlık Raporu" gereğince yetkili merkezden "Gemi adamları Sağlık Yoklama Belgesi" almaları zorunludur.

GEMİ ADAMI KURSLARI

200 GT'den küçük olan gemilerde çalışan gemiadamları ile balıkçı gemilerinde çalışan gemiadamları "Gemiadamları Sağlık Yönergesi" hükümleri dışındadır.

Gemiadamı olmak için Sağlık Kuruluşları için başvuru şartları nelerdir?

Resmi Sağlık Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi

Kamu sağlık kuruluşları başhekimleri, 11 nci maddenin birinci fıkrada özel sağlık kuruluşları için belirtilen şartları haiz olduklarını belirten resmi yazıyla yetkili merkez aracılığı ile bölge koordinatörlüğüne müracaat edeceklerdir.

GEMİ ADAMI İŞ İLANLARI

Kamu sağlık kuruluşları gemiadamı olur sağlık raporları düzenlenmesi için yeterli tıbbi cihaz ve donanıma sahip değillerse gerekli tıbbi muayene ve tetkikleri bu donanıma sahip başka sağlık kuruluşlarında yaptırabilirler.

gemiadamikurslari.jpg

Özel Sağlık Kuruluşlarına Ait Esaslar

"Gemiadamı sağlık raporlarını düzenlemeye yetkili kılınan özel sağlık kuruluşlarının çalışma esasları ve uyacakları kurallar şunlardır:

Sağlık kuruluşunun isim, adres ve sahiplerinin değişmesi durumunda; İl Sağlık Müdürlüğünden alınan yeni ruhsat, çalışma uygunluk belgesi ve Genel Müdürlükçe verilen eski yetki belgesinin bölge koordinatörlüğü aracılığıyla Genel Müdürlüğe gönderilmesi ve yeniden başvuru yapılması gerekmektedir. Denetimler sonucu yeni yetki belgesi düzenlenir. Yeni yetki belgesi düzenlenip onay verilinceye kadar bu sağlık kuruluşunda gemiadamları sağlık raporu düzenlenemez. Aksi halde verilen raporlar geçerli kabul edilmez.

GEMİ ADAMI MAAŞLARI NE KADAR?

Mesul müdür değişikliğinde ise eski yetki belgesinin ve yeni mesul müdüre ait çalışma uygunluk belgesinin bölge koordinatörlüğü aracılığıyla Genel Müdürlüğe gönderilmesi ve yeni yetki belgesinin talep edilmesi gerekmektedir.

GEMİ ADAMI BELGESİ NASIL ALINIR?

Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 18 inci maddesinde belirtilen bir aylık süre içerisinde yeni mesul müdür görevlendirilinceye kadar bu görevi geçici olarak mesul müdür yardımcısı vekâleten yürütür ve bu durum dilekçe ile bölge koordinatörlüğüne bildirilir. Bu süre zarfında sağlık kuruluşunda gemiadamları sağlık raporlarını vekil mesul müdür onaylar. Bir ay içerisinde yeni mesul müdür görevlendirilip yeni yetki belgesi onaylanmaz ise yetki belgesi iptal edilir.

EN İYİ GEMİ ADAMI KURSLARI

Mesul müdür, gemiadamları sağlık raporları ile ilgili işlemleri konusundaki yetkilerini yazılı olarak mesul müdür yardımcısına devredebilir. Yetki devri yapılan konularda mesul müdür yardımcısı, Genel Müdürlüğe karşı mesul müdürle birlikte sorumludur. Mesul müdür yardımcısının değişmesi halinde yetki belgesi yenilenmez. Ancak, yeni mesul müdür yardımcısının sağlık müdürlüğünden alınan çalışma uygunluk belgesinin bölgedeki en yakın merkeze ulaştırılması gerekmektedir.

GEMİ ADAMI OLMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Gemiadamları sağlık raporu düzenlemeye yetkili kılınan sağlık kuruluşunun sağlık kurulunda görev alan hekim/hekimlerin yıllık izin, hastalık gibi nedenlerle kurulda geçici süreli bulunmaması halinde, diğer sağlık kuruluşlarında veya serbest çalışan hekim/hekimler, sağlık müdürlüğünden çalışma izni almak şartıyla geçici olarak kurulda görev yapabilirler.

GEMİ ADAMI KURS SÜRESİ VE GEMİ ADAMI KURS ZAMANLARI

Sağlık kurulu üyeleri ile kurulun çalışma gün ve saatlerinde değişiklik olması, mesul müdür yardımcısının değişmesi hallerinde yetki belgesi yenilenmez. Ancak yapılan değişikliği bildirir dilekçenin, değişiklikten en az 5 (beş) iş günü öncesi bölge koordinatörlüğüne gönderilmesi gereklidir.

Yetki belgesi devredilemez. Yetki belgesini iptal ettirmek isteyen sağlık kuruluşlarının mesul müdürleri, iptal taleplerini içeren dilekçeye, yetki belgesini de ekleyerek 15 (onbeş) iş günü öncesinden Genel Müdürlüğe müracaatta bulunurlar.

gemikaptani.jpg

Gemiadamı Olabilme Koşulları (MADDE 50) - (Değişik:RG-23/8/2012-28390) 

Gemiadamı olabilmek için;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ya da Türkiye Cumhuriyetinde veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde denizcilik ile ilgili eğitim-öğretim gören ve/veya mezun olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak ya da 25/9/1981 tarihli ve 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiyede Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun kapsamındaki Türk soylu yabancı olmak,

b) Gemiadamları Yönetmeliğinde belirtilen gemiadamı yeterlik dereceleri için ön koşul olan yaş, öğrenim derecesi, deniz hizmet süresi ve diğer gerekleri sağlamış olmak, 
(Yeterliklere göre gerekli şartları görmek için tıklayınız.)

c) Sağlık durumunun deniz hizmetine elverişli olduğunu bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre belgelemek,

d) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçu veya suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama suçu veyahut göçmen kaçakçılığı veya insan ticareti, haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde cebir ve tehdit uygulanarak işlenen suçlar ile İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlardan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık suçlarından hükümlü bulunmamak gerekir.

Uzakyol kaptanı ve kaptan yeterliğine sahip olmak için, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan hükümlere ilave olarak, taksirli suçlar ve ertelenmiş mahkumiyet kararları hariç olmak üzere, hükmün açıklanmasının geri bırakılması sınırından fazla süreli hapis cezası veya affa uğramış olsalar dahi, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, terörün finansmanı suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hüküm giymemiş olmak gerekir.

Gemiadamı Yeterlik Belgesi ve Gemiadamı Cüzdanı Verilmesi (Madde 51)

Gemiadamı olabilmek için gerekli koşulları taşıyan kişilerden;

a) Tayfalar ile sınırlı vardiya zabiti, sınırlı kaptan, elektro-teknik zabiti, sınırlı makine zabiti, sınırlı başmakinist yeterlikli gemiadamları ile yardımcı sınıf gemiadamları, yat kaptanı ve balıkçı sınıfı gemiadamlarına gemiadamı cüzdanından bağımsız gemiadamı yeterlik belgesi, gemiadamı uzmanlık belgeleri ve belge kanıtlarını da içeren "Gemiadamı Yeterlik Belgesi" veya istekleri halinde “Gemiadamı Cüzdanı”,

b) Sınırlı yeterlikler haricindeki zabitan sınıfı gemiadamları ile telsiz zabitleri ve stajyerlere ise gemiadamı yeterlik belgesi, gemiadamı uzmanlık belgeleri ve belge kanıtlarını da içeren "Gemiadamı Cüzdanı", İdare tarafından verilir. 

gemikaptani.jpg0.jpg

Yukarıdaki bölümde (MADDE 50/d) sayılan suç ve cezalardan hükümlü olup, cezasının infazı tamamlandığı tarihten itibaren iki yıl süre geçtikten sonra başvuranlara, bir defaya mahsus olmak üzere yeterlik belgesi ve gemiadamı cüzdanı verilir. Ancak, bir kanun hükmü veya mahkeme kararı gereğince, hürriyeti bağlayıcı ceza ile birlikte meslek ve sanatın tatili cezası ile hükümlü olanlara, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 41 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki sürelerin sona ermesinden itibaren iki yıl geçmeden gemiadamı cüzdanı ve yeterlik belgesi verilmez. 

Gemiadamları Eğitim Belgelerinin Verilmesi (Madde 52)

İçerikleri ve süreleri Eğitim-Sınav Yönergesi ile belirlenecek denizcilikle ilgili eğitimleri,
a) Eğitim-öğrenimleri sırasında başarılı olarak gördüklerini belgeleyen,
b) İdare tarafından onaylanmış eğitim kurumlarında gören,
gemiadamlarına İdare tarafından o eğitimlerin eğitim belgeleri verilir. 

Yabancı Uyruklu Gemiadamlarının Belgelendirilmesi (Madde 53)

Yabancı uyruklu olan ve Türkiyede veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde İdarenin öngördüğü denizcilik eğitimi görenlere, eğitimlerine uygun olarak Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre yeterlik belgesi sınavlarına girme hakkı ve gördükleri eğitimlere uygun olarak da eğitim belgeleri verilir. 

Yabancı Ülke İdarelerinden Alınmış Gemiadamları Belgelerinin Denklikleri (Madde 54) 

Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu olup yabancı ülke idarelerinden alınmış yeterlik belgelerine sahip olan gemiadamlarının yeterlikleri,

a) Yeterlik alınan ülkenin, IMO’nun yayınladığı “Beyaz Liste” de olması,

b) Yeterlik alınan ülke ile İdare arasında Sözleşmenin 1/10 kuralı uyarınca belgelerin tanınmasına ilişkin ikili anlaşma ya da protokol yapılmış olması,

c) Söz konusu yeterlik belgesinin, Sözleşmenin, 1/2 ve 1/9 kuralları ile Kod bölümünün A-1/2 Kısmı uyarınca düzenlenmesi, ayrıca deniz hizmeti, eğitim-öğretim ve yeterlik ile ilgili kalite standartlarına uygun olması,

d) Yabancı ülkeden alınan yeterlik belgesine esas eğitim ve belgelendirmenin doğrulanması,
şartları gözönüne alınarak, Sözleşmenin 1/10 Kural ve Kod bölümünün A-1/10 kısmına göre İdare tarafından uygun görülmesi halinde İdare tarafından onaylanır.

gemipersoneli.jpg

Bu madde kapsamında yabancı ülke İdareleri tarafından Sözleşmenin II/1, II/2, II/3, III/1, III/2, III/3, III/6, IV/2 ve VII/2 kurallarına göre verilen Gemiadamı Yeterlik Belgeleri ile Sözleşmenin V/1-1 ve V/1-2 kurallarına göre kaptan ve zabitan sınıfı gemiadamlarına verilen Gemiadamı Uzmanlık Belgeleri İdare tarafından doğrulanmak koşuluyla onaylanabilir. 

Yabancı Ülkelerde Eğitim-Öğretim Görenlere Yeterlik Belgesi Verilmesi (Madde 55)

Yabancı ülkelerde eğitim görmüş olup, hiç belge almayan hak sahiplerine Yönetmelikte öngörülen yeterlik belgeleri ve/veya gemiadamı cüzdanları, öğrenim seviyelerinin denkliği Yüksek Öğrenim Kurumu veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlendikten sonra, bu Yönetmeliğin 54 üncü maddesindeki şartlar uygulanarak sınavla verilir. 

Deniz Kuvvetlerinden ve Sahil Güvenlik Komutanlığından Ayrılanların Durumu (Madde 56)

Mahkeme kararı, Yüksek Askeri Şura kararı (Mülga ibare:RG-28/5/2010-27594) (…) nedenleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilip (Değişik ibare:RG-28/5/2010-27594) Deniz Kuvvetleri Komutanlığından veya Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılan subay ve astsubaylara, bu Yönetmeliğin 50 nci maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, servis belgelerine göre alabilecekleri gemiadamı yeterlik derecelerinin bir alt derecesinden gemiadamı cüzdanı ve/veya gemiadamı yeterlik belgesi verilir.

Gemiadamı olmak için gereken belgeler

Gemi adamı cüzdanını nasıl alırım? Gemi adamı belgesi nasıl alınır? Nasıl gemi cüzdanı alınır? Gemi cüzdanı fiyatları ne kadar? İşte sorularınızın yanıtları...

Nüfus Sureti
İkemetgah
Diploma Sureti*
20 Resim ( Beyaz Fonlu )
Sabıka Kaydı
Askerlik İlişiksiz Yazısı veya Terhis Belgesi Fotokopisi
Hastane Raporu ( Gemiadamı olur Sağlık Raporu )

Gemiadamı Olur Sağlık Raporu İçin İdarece Yetkili Hastaneler

Dosya-Zarf ve Dilekçe Kurs Yerinden Temin Edilebilir

*Diploma Sureti 2002 yılından sonra olanlar için İlköğretim mezunu olmalıdır.

LİMAN CÜZDANI OLUP KURSA KATILACAKLAR

Kimlik Fotokopisi

Liman Cüzdanı Fotokopisi

Sabıka Kaydı

Hastane Raporu (Gemi Adamı Olur Sağlık Raporu)

3 Resim

Gemiadamı sağlık raporu veren hastaneler!

İşte gemiadamı sağlık raporu veren hastanelerin listesi:

MERKEZ İSİMLERİ ADRES ve TELEFONLARI

1- Antalya Gemiadamı Sağlık Merkezi Liman Mah.serbest bölge yanı liman/ANTALYA
Tel:(242) 259 09 55

2-Bandırma SSDM Hacı Yusuf Mah.İstiklal Cad. No:2/BANDIRMA 
Tel:(266) 718 18 98

3-Bodrum SSDM Kale cad.No:2/BODRUM 
Tel:(252) 316 10 84

4-Çanakkale Gemiadamı Sağlık Merkezi Cevat paşa Mah.Kayserili Ahmet Paşa Cad. No:30/ÇANAKKALE
Tel:(286) 217 11 64

5-Fethiye SSDM 1.Karagözler Mah.Fevzi Çakmak Cad.No:39/MUĞLA
Tel:(252)614 14 64

6-Karadeniz Ereğli SSDM Müftü mah.Süheyla Erel sk.NO:2/1 Aycity AVM 38 nolu ofis KARADENİZ EREĞLİ 
Tel:(372) 316 10 42

7-İskenderun SSDM Çay Mah. 5 Temmuz Cad.No:43/HATAY
Tel:(326) 613 63 63

8-İzmir Gemiadamı Sağlık Merkezi Atatürk Cad.No:67 Pasaport İskelesi/İZMİR 
Tel:(232) 445 89 67

9-İzmit SSDM Karabaş Mah.Çebesoy Sok. No:3/İZMİT
Tel:(262) 321 33 14

10-İstanbul Gemiadamı Sağlık Merkezi Prof. Dr. Kazım Gürkan Cad. No:5 İl Sağ. Müd. Ek Hiz. Binası Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL
Tel:(212) 514 66 75

11-Marmaris SSDM Tepe Mah.Barbaros Cad.No:7 Yatlimanı/MUĞLA
Tel:(252) 412 13 97

12-Mersin Gemiadamı Sağlık Merkezi    Yeni Mah.İsmet İnönü bulvarı 5307. Sok.No:8 Liman girişi/MERSİN
Tel:(324) 238 04 09

13-Samsun Gemiadamı Sağlık Merkezi Ulugazi Mah.İstiklal Cad. No:46/3 - SAMSUN
Tel:(362) 435 91 68

14-Trabzon SSDM İskele Cad.Liman içi - TRABZON
Tel:(462) 321 10 67

15-Anadolu Gemiadamı Sağlık Merkezi Tersaneler Cad. No:24 GİSAŞ binası altı Tuzla/İSTANBUL
Tel:(216) 395 03 95

16-Rize SSDM Reşadiye Mah.Liman karşısı Menderes Bulvarı - RİZE
Tel:(464) 223 38 61

17-Ambarlı SSDM Angurya Çiftliği Mevkii Ambarlı Limanı Arpaş Hizmet Binası K:1 AMBARLI/İSTANBUL
Tel:(212) 875 57 83

18-Tekirdağ SSDM Atatürk Bulvarı No:50 kat:3 Tekirdağ
Tel:(282) 261 20 98

19-Ordu SSDM Taşbaşı Mah.Sahil Cad.Atatürk Bulvarı No:48    ORDU
Tel:(452) 225 01 56

20-Çeşme SSDM Musalla Mah.1016 Sok.No:39 Çeşme    İZMİR    
Tel:(232) 712 68 10

21-Kuşadası SSDM Kıbrıs Cad. Buyra Sokak. No:1 Kuşadası    AYDIN    
Tel:(256) 614 16 16

22-Aliağa SSDM Ali Mah.Hürriyet Cad. No:408 Aliağa    İZMİR    
Tel:(232) 616 27 06

23-Botaş SSDM Botaş Petrol İş Bölge Müd. Tesisleri Botaş / Ceyhan / ADANA 
Tel:(322) 639 23 81

24-Kaş SSDM Emin Erdem Cad.Bilgin Sok.No:50 Kaş ANTALYA    
Tel:(242) 836 11 70

Nasıl gemi kaptanı olunur video ve Nasıl gemi adamı olunur video!

Gemi adamı hakkında en çok aranan kelimelerden bazıları;

Denizcilik kursları, denizcilik kursları ücretleri, ekol denizcilik fiyatları, gemi kaptanlığı kursu, gemi kaptanlığı kursu fiyatları, stcw kursu fiyatları, stcw kursu nedir, bildeniz gemi adamı, bildeniz gemi adamı kursu, bildeniz kurs ücretleri, Ekol denizcilik, ekol denizcilik gemi adamı kursu, ekol denizcilik kurs tarihleri, ekol denizcilik ücretleri, gemi adamı kurs ücreti, tekirdağ gemi adamı kursları, tekirdağ gemi kursları, tekirdağ gemi adamı belgesi, istanbul liman başkanlığı, gemi adamı sorgulama, gemi adami maaşi, izmir liman başkanlığı, kktc gemi adamı, kktc gemi kursları, kktc gemi iş ilanları, kktc gemi seferleri, kıbrıs gemi bileti, mersin magosa feribot sefeleri 2017,  gemi kursları, gemi is ilanlari, gemi iş ilanları 2017. Ekol denizcilik iş ilanları, ekol denizcilik roro, mersin kıbrıs feribot fiyatları 2017, mersin kibris feribot fiyatları 2017, alanya kıbrıs feribot seferleri 2017, taşucu kıbrıs feribot fiyatları 2017, kıbrıs feribot fiyatları 2017, mersin kıbrıs saatleri 2017 ekol denizcilik gemileri, ekol denizcilik hakkında yorumlar, ekol denizcilik iskenderun, ekol denizcilik hatay, bilimsel denizcilik, ekol denizcilik mezunları, mercan denizcilik gemileri, mercan shipping, mercan denizcilik iş başvurusu, gemide çalışma şartları, gemide çalışanların maaşları, gemide çalışmak için iş arıyorum, yolcu gemilerinde çalışmak, gemide çalışmak ekşi, gemide nasıl çalışırım, uluslararası gemi iş ilanları, tayfa denizcilik iş ilanları, neta denizcilik iş ilanları, gemi işleri vasıfsız, gemi, gemi iş ilanları vasıfsız, yurtdışı gemi iş ilanları, gemide çalışmak 2017, gemi işler, mercan denizcilik iş ilanları, boğaziçi denizcilik, boğaziçi denizcilik kursları, boğaziçi denizcilik gemi adamı, bogazici denizcilik, gemi fiyatları, gemi maaşı ne kadar ve detaylar Vira Haber'de.

Gemiadamı Cüzdanı Nasıl Alınır? Liman cüzdanı nasıl alınır? Gemi adamı cüzdanı ne işe yarar? İşte tüm bu sorularınızın cevaplarını haberimizde sizler için derledik.

Gemi adamları olarak nitelendirilen kişiler gemilerde görev yapan profesyonel ya da amatör çalışanlar olarak tarif edilebilir.Resmi olarak gemi adamı olabilmek için ise gemi adamı cüzdanı ve bazı görevler için gemi adamı yeterlik belgesi almak gerekecektir. Bu belgeleri temin etmek için ise, denizde çalışılmasını engelleyen bir sağlık durumu olmadığını gösteren “gemi adamı sağlık raporu” alınması gerekecektir.

Gemi adamı olabilmek için gerekli olan en önemli belge gemi adamı olur sağlık raporu olarak nitelendirilebilir. ‘Gemi adamı belgesi nasıl alınır?’ sorusuna cevap vermek gerekirse,T.C. vatandaşı olmak, sabıkası olmamak, uyuşturucu kullanmamak, öğrenim ve askerlik durumlarını belgelemek gibi şartlar da söz konusudur. Ama bu şartları yerine getirmek ya da istenilen belgeleri temin etmek zor olmayacaktır. O halde ilgilenilmesi gereken en önemli konu gemi adamı raporu temin etmek olarak kabul edilebilir.

Gemi adamı olur raporu, Sağlık Bakanlığı tarafından çıkartılan Gemiadamları Sağlık Yönergesi hükümlerine göre yetkilendirilen sağlık kuruluşları tarafından verilmektedir. Aynı yönergedeki koşullara göre faaliyet gösteren özel ya da kamu sağlık kuruluşlarının listesine liman başkanlıklarından ulaşabilirsiniz. Gemi adamı olur sağlık raporu veren hastaneler adayları kapsamlı bir muayeneden geçirirler. Bu muayene sırasında İç hastalıkları, Kulak Burun Boğaz, Nöroloji, Göz, Genel Cerrahi, Psikiyatri, Ortopedi ve Travmatoloji alanlarında muayeneler ve tetkikler yapılacaktır.

GEMİ ADAMI CÜZDANI: 

Türkiye karasuları dışına taşıma yapan araçların memur ve mürettebatına verilen vesikalar başlığını taşıyan 5682 sayılı kanunun 20.Md.göre; Türkiye karasuları dışına çıkan Türk gemilerinin Türk Vatandaşı olan mürettebatına usulüne uygun olarak T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Liman Müdürlüklerince verilir. İstanbul Emniyet Müdürlüğünce tasdik (vize) edildikten sonra pasaport yerine geçerli bir belge olarak kullanılabilmektedir. Geçerlilik süresi 5 yıldır. 

BAŞVURU ŞARTLARI:

TC vatandaşı olmak.

Denizcilik Müsteşarlığına bağlı olarak faaliyet gösteren ve Gemiadamı Cüzdanı tanzim etmeye yetkili olan 7 Bölge Liman Müdürlüğü mevcut olup, İstanbul, İzmir, İçel, Samsun, Çanakkale, Trabzon, ve Antalya illerimizde bulunmaktadır. Her bölge liman müdürlüğüne bağlı sicil limanları bulunmakta olup, İstanbul Bölge Müdürlüğüne ise 13 Liman Başkanlığı bağlı bulunmaktadır. Bunlar; 1- İstanbul, 2-Zonguldak, 3-Karadeniz Ereğli, 4-İzmit,5-Tekirdağ, 6-Silivri, 7-Enez, 8-Ambarlı,9-Şile, 10-Tuzla, 11-Kefken, 12-Karasu, 13-Yalova liman başkanlıklarıdır.

Bu itibarla, söz konusu kanunun anılan hükmü uyarınca İstanbul Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğü Gemiadamı Cüzdanı Büro Amirliği olarak İstanbul Bölge Müdürlüğüne bağlı 13 sicil limanı dışında diğer sicil limanlarından gelen vatandaşların talepleri yerine getirilememektedir.

Gemiadamı Cüzdanı Büro Amirliğine temdit (yeni süre uzatma) için gelen şahısların müracaat tarihlerinde cüzdanlarında vize bitim tarihine 1 yıldan fazla süre olan şahısların müracaatları genelgeler doğrultusunda dikkate alınmamaktadır. İşlem yaptırmak için gelen şahısların müracaat tarihinde cüzdanlarında 1 yıldan daha az bir süre kalması gerekmektedir.

Yolcu gemisinde çalışmak, ve cruise gemisinde çalışmak!

Yolcu gemisi fiyatları, yolcu gemileri iş başvurusu, gemilerde iş imkanı, cruise gemiler iş başvurusu 2017, yolcu gemisi işleri, cruise gemisi iş, msc gemi işler, msc gemi turları 2017, cruise iş ilanları 2017, cruise gemi maaşları, cruise gemilerinde maaşlar ve cruise personel maaşları hakkınta tüm soruların yanıtı kaynaktaki bu videoda.

GEMİDE NASIL ÇALIŞILIR?

12/11/2007 tarihinden itibaren ülkemizinde taraf olduğu ILO sözleşmesi çerçevesinde pasaportlara öngörülen standartlarda güvenlik özelliklerine sahip, makinede okunabilir yeni gemiadamı cüzdanlarının kullanımına geçilmiş olup, ellerinde eski tip gemiadamı cüzdanı bulunan şahısların müracaat esnasında STCW yeterlilik belgelerini de getirmeleri gerektiğinden STCW süresi 6 aydan az olan cüzdan sahiplerinin talepleri yerine getirilememektedir.

GEMİ'DE ÇALIŞMAK İSTİYORUM

Kullanılamayacak halde yıpranmış olan ve kimlik bilgileri değişmiş veya Liman Başkanlığınca yanlış yazılmış olan Gemiadamı Cüzdanlarına vize işlemi yapılamamakta olup, şahıslar cüzdanların yenilenmesi için şahıslar Liman Başkanlığına yönlendirilmektedirler.

İşlem yaptırmak isteyen şahısların nüfus cüzdanları ile birlikte şahsen müracaatları gerekmekte olup, başkaları aracılığıyla işlem yaptırmak isteyenlerin talepleri yerine getirilememektedir.

AÇIKLAMALAR: 

KKTC vatandaşlarına ait Gemi Adamı Cüzdanlarına da vize verilmektedir.

Gemiadamı Cüzdanları şahısların bizzat kendilerine veya noterden vekil tayin ettikleri bir şahsa teslim edilmektedir.

Bölge Müdürlüğü ve Liman Başkanlıklarınca sınırlı yeterlikler haricindeki zabitan sınıfı gemiadamları ile telsiz zabitleri ve stajyerlere gemiadamı yeterlilik belgesinide içeren “5” yıl geçerli Gemiadamı Cüzdanı verilmekte, tayfalar ile sınırlı vardiya zabiti, sınırlı kaptan, sınırlı makine zabiti, sınırlı başmakinist yeterlikli gemiadamları ile yardımcı sınıf gemiadamları, yat kaptanı ve balıkçı sınıfı gemiadamlarına gemiadamı cüzdanından bağımsız “Gemiadamı Belgesi” “PVC Kart” verilmektedir.

PVC kart şeklinde düzenlenen “Gemiadamları Belgesi” pasaport yerine geçerli bir belge olarak tasdik (vize) edilmediğinden anılan belge ile uluslar arası sularda faaliyet gösteren gemilerde çalışacak gemiadamlarının “Gemiadamı Belgesi” ile birlikte geçerli pasaportlarınıda yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. PVC Kart sahibi olanların işlem yaptırmak için Emniyet Müdürlüğüne gelmelerine gerek yoktur.

cruisegemisi.jpg

İSTENEN BELGELER:

Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi, (Nüfus cüzdanlarında T.C. kimlik numarası yazmayanlardan internet http://tckimlik.nvi.gov.tr/Web/çıktısı istenmektedir).

2 Adet fotoğraf ,( son altı ay içerisinde çekilmiş olacak. )

Talep Formu, (müracaat sırasında gemiadamı cüzdanı büro amirliğince verilir).

STCW belgeleri, ( eski tip gemiadamı cüzdanı ile ilgili işlemler için gerekli olup, müracaat esnasında en az 6 ay süresi bulunması gerekmektedir.)

18 yaşından küçükler için noterden anne ve baba muvafakatnamesi getirilecektir.

BAŞVURU İÇİN AÇIK ADRES:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü

Pasaport Şube Müdürlüğü

Gemi Adamı Cüzdanı Büro Amirliği

Fax : 0 212 636 18 15 – 0 212 636 28 17
Tel : 0 212 636 18 15 – 0 212 636 25 59

Sorularınız ve Bilgi için : [email protected]

Gemi adamı sağlık raporu veren hastaneler arasında Safa Hastaneler Grubu; kalite, hız ve maliyet açısından ilk sırayı alıyor. Safa Hastaneler Grubu, İstanbul genelinde 2 şubesiyle hizmet vermektedir. Bağcılar Safa Hastanesi ve Yenibosna Safa Hastanesi şubelerinden size en yakın olanına giderek “gemi adamı olur sağlık raporu” müracaatında bulunabilirsiniz.

gemiisleri2017.jpg

Nasıl kaptan olunur? Kaptan kursları ve kaptan maaşları

Gemi kaptanlığı maaşları, gemi kaptanlığı taban pıanları, gemi maaşı 2017, gemi kaptanlığı maaşları 2017, gemi kaptanı olmak için gerekli belgeler, gemi kaptanı okulları, gemi kaptanı üniversiteleri, gemi kaptanı olmak istiyorum ve gemi kaptanı hakkında tüm soruların cevabı burada.

Gemi kaptanı kimdir? Gemi kaptanı görevleri

Gemi kaptanları; gemilerin seyir ve operasyonel işlerini yöneten kişilerdir. Hukuki tanımıyla; gemileri emniyetle sevk ve idare eden kişilerdir. Gemi kaptanları, zabit ve mürettebattan oluşan bir ekiple çalışırlar. Gemi seyir halindeyken geminin hızını, rotasını ayarlar ve gözlemleyerek gemilerini tehlikelere karşı korurlar. Gemi limadayken de yükün ve yolcuların emniyetli bir şekilde tahliye edilmesine ve yüklenmesine refakat ederler ve bu süreci yönetirler. Gemi kaptanı ayrıca, geminin makineleri ve ekipmanlarının her zaman bakımlı ve iyi durumda muhafaza edildiğinden ve her türlü emniyet kurallarına uyulduğundan emin olmalıdır. Gemideki her türlü olayların kayıt edilmesi dışında deniz kirliliğinin kontrolu dahi gemi kaptanının sorumluluğundadır. Gemi kaptanı, gemide olup biten her şeyin nihai sorumlusudur fakat her şeyi tek tek kontrol etmesinin imkanı olmadığı için bu sorumlulukları ekibiyle paylaşır.

DEÜ Denizcilik Fakültesi Öğretim Görevlisi Serim Paker, yat kaptanlığı kursunun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 18 yaşını bitirmiş herkese açık olduğunu söyledi.

Serim Paker, 4 ay süren, hafta içi 17.30-20.25 saatlerinde gerçekleştirilen kursa yüzde 70 devamlılık şartı arandığını kaydetti.

NASI GEMİ KAPTANI OLUNUR? KAPTANLARIN MAAŞLARI? GEMİ İŞLERİ HAKKINDA BİLGİLER

Kursu başarıyla tamamlamanın ehliyet almak için yeterli olmadığını ifade eden Paker, ''Denizcilik Müsteşarlığına bağlı Gemi Adamları Sınav Merkezi'nin açtığı sınavdan başarılı olanlara ehliyet veriliyor. Bu konuda DEÜ'nün başarısı çok yüksek, neredeyse yüzde 100. Bugüne kadar sadece bir kursiyerimiz kazanamadı, o da sınava girmemişti'' diye konuştu.

GEMİ ADAMI VE GEMİ ADAMI SAĞLIK RAPORU

ÖSS sınavı ile İstanbul Teknik Üniversitesi,Dokuz Eylül Üniversitesi.,Karadeniz Teknik Üniversitesi,Piri Reis Üniversitesi,Yakın doğu üniversitesi,Yıldız Teknik Üniversitesi,Zirve Üniversitesi,Turgut Kıran Üniversitesi,Kocaeli Üniversitesi,Rize Üniversitesi Denizcilik Fakültelerinin Deniz ulaştırma işletme mühendisliği(D.U.İ.M) Bitirdikten sonra ve üniversite süresince toplamda 12 aylık uzakyol güverte stajını bitirenler,Uzakyol vardiya zabitliği (3.Kaptanlık) sınavına katılmaya hak kazanırlar.

Denizcilik Fakültesi diploması sadece Gasm(Gemi adamları sınav merkezi) kurumunun düzenlediği goss (gemiadamları online sınav sistemi) gemi yeterlilik sınavlarına girmeye hak kazandırır.Sınavda denizcilik fakültesinde öğrenilen bütün derslerden sınav yapılır.Seyir,Gemi Stabilitesi,Denizcilik İngilizcesi,deniz hukuku ve uluslararası denizcilik sözleşmeleri,Vardiya Standartları,Meteoroloji gibi dersleri içerir.

Her dersin online sınavı 20 sorudan oluşur.Derslerden genel olarak geçme puanı 70 dir.Tüm dersleri verebilenler Uzakyol vardiya zabiti yani uzakyol 3.veya 4. kaptanlığa hak kazanırlar. Sınavları verdikten sonra Gasm kurumu başarı belgesi düzenler.

Ve başarı belgesi aracılığıyla yeterlilik liman başkanlığınca sisteme girildikten sonra Liman cüzdanı Ankaraya Denizcilik,Ulaştırma Bakanlığı tarafından onaylanmak üzere gönderilir.

Bu haber toplam 219395 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.